QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA BAN CHẤP HÀNH LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN THANH OAI KHÓA X, NHIỆM KỲ 2018-2023.

Thứ sáu - 19/01/2018 08:56
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TP HÀ NỘI

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG H. THANH OAI


 
 
 

                           (Dự thảo)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thanh Oai, ngày 15 tháng 11 năm 2017

 

QUY CHẾ

LÀM VIỆC CỦA BAN CHẤP HÀNH
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN THANH OAI KHÓA X, NHIỆM KỲ 2018-2023
(Ban hành kèm theo Quyết định số:      /QĐ-LĐLĐ ngày     tháng     năm 2017
của Ban Chấp hành LĐLĐ Huyện)
 
          - Căn cứ vào Luật công đoàn, Điều lệ Công đoàn Việt Nam.
- Căn cứ vào vị trí, vai trò, chức năng nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn.
Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động huyện Thanh Oai ban hành Quy chế làm việc, qui định trách nhiệm, quyền hạn của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực và các Uỷ viên Ban Chấp hành. Quy chế nguyên tắc làm việc và phương pháp hoạt động của BCH LĐLĐ huyện Thanh Oai khóa X, nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:
 
Chương I
TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN CỦA
BAN CHẤP HÀNH, BAN THƯỜNG VỤ LĐLĐ HUYỆN
 
Điều 1. Trách nhiệm, quyền hạn và chế độ làm việc của Ban Chấp hành
          Ban Chấp hành LĐLĐ Huyện là cơ quan lãnh đạo cao nhất giữa hai kỳ Đại hội của LĐLĐ Huyện nhiệm kỳ 2018-2023; thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn ghi trong điều 7, 11, 12, 14, 15 Chương II, Điều lệ Công đoàn Việt Nam khoá XI.
Ban Chấp hành LĐLĐ Huyện có trách nhiệm và quyền hạn sau:
- Quyết định phương hướng, nhiệm vụ, biện pháp tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Công đoàn huyện khoá X nhiệm kỳ 2018-2023, các văn bản chỉ đạo, Nghị quyết Công đoàn cấp trên và Huyện uỷ, làm cơ sở  xây dựng Đảng vững mạnh, xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn vững mạnh.
          - Quyết định chủ trương, biện pháp để tổ chức thực hiện các Nghị quyết của cấp trên, LĐLĐ thành phố Hà Nội, Huyện ủy Thanh Oai và Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành LĐLĐ Huyện ngày …. tháng 11 năm 2017.
- Thảo luận và quyết định Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực LĐLĐ Huyện; Quy chế làm việc của Uỷ ban Kiểm tra LĐLĐ Huyện và kế hoạch kiểm tra công tác hàng năm.
          - Quyết định những chủ trương, biện pháp để chỉ đạo phong trào hành động cách mạng, thi đua yêu nước của CNVCLĐ Huyện, vận động  CNVCLĐ Huyện thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội, làm nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại cơ quan, đơn vị và trên địa bàn Huyện; chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của CNVCLĐ, hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra hoạt động của công đoàn các cấp theo quy định Điều lệ CĐVN.
          - Quyết định nội dung, phương án nhân sự và tổ chức Đại hội công đoàn Huyện, định hướng qui hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chủ chốt Công đoàn (theo phân cấp của LĐLĐ thành phố Hà Nội).
          - Quản lý tài chính, ngân sách Công đoàn theo đúng quy định
          - Ban Chấp hành LĐLĐ Huyện họp định kỳ 3 tháng/1 lần. Khi cần thiết thì triệu tập họp bất thường. Nội dung hội nghị Ban Chấp hành được chuẩn bị và gửi tài liệu đến các Uỷ viên Ban Chấp hành trước 1 tuần.
- Định kỳ báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động công đoàn với LĐLĐ thành phố Hà Nội, Huyện ủy và thông báo đến các Công đoàn cơ sở trực thuộc.
          - Thảo luận và thông qua các báo cáo định kỳ hàng quí, 6 tháng, năm của Ban Thường vụ, Uỷ ban Kiểm tra LĐLĐ Huyện.
Điều 2. Trách nhiệm, quyền hạn và chế độ làm việc của Ban Thường vụ
          - Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn ghi trong điều 13 chương II, Điều lệ Công đoàn Việt Nam khoá XI.
- Ban Thường vụ thay mặt LĐLĐ Huyện lãnh đạo chỉ đạo mọi mặt công tác giữa hai kỳ họp Ban chấp hành, đồng thời trách nhiệm và quyền hạn sau:
          - Thay mặt Ban Chấp hành chuẩn bị nội dung các kỳ họp Ban Chấp hành và tổ chức chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết của Ban Chấp hành; điều hành hoạt động giữa hai kỳ họp Ban Chấp hành; báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thường vụ tại Hội nghị thường kỳ hoặc bất thường của Ban Chấp hành.
- Hướng dẫn chỉ đạo, kiểm tra các công đoàn cơ sở thực hiện các nhiệm vụ của LĐLĐ Huyện, sơ kết, tổng kết để rút kinh nghiệm.
          - Báo cáo kết quả hoạt động của LĐLĐ Huyện, với Ban Thường vụ LĐLĐ huyện,  LĐLĐ thành phố Hà Nội, Thường trực Huyện uỷ và thông báo kết quả hoạt động với các công đoàn cơ sở trực thuộc.
          - Quyết định phân công công tác các đồng chí Uỷ viên Thường vụ, Uỷ viên Ban Chấp hành LĐLĐ Huyện.
          - Quyết định thành lập mới, giải thể các công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ Huyện. Hướng dẫn Đại hội công đoàn, ra quyết định công nhận Ban Chấp hành, Uỷ ban Kiểm tra và đồng chí phụ trách công tác kiểm tra Công đoàn cơ sở.
          - Xây dựng và đề xuất tổ chức biên chế cơ quan LĐLĐ Huyện, đề nghị khen thưởng, kỷ luật, xếp lương, thực hiện chế độ hưu theo quyền hạn được phân cấp.
- Thay mặt Ban Chấp hành LĐLĐ Huyện tham gia với UBND Huyện xây dựng, thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các chính sách, chế độ lao động có liên quan đến CNVCLĐ, phối hợp với UBND Huyện ra các Nghị quyết liên tịch hướng dẫn, chỉ đạo Hội nghị CBCC, Hội nghị người lao động hàng năm, quy chế phối hợp hoạt động, chế độ làm việc giữa UBND và LĐLĐ Huyện và các ngành hữ quan.
- Giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của Liên đoàn lao động huyện, tham gia giải quyết đơn khiếu nại bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp CNVC- người lao động. Tư vấn pháp luật để người lao động tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng theo quy định của pháp luật
          - Chuẩn bị và dự thảo chương trình công tác để Ban Chấp hành thảo luận quyết định.
          - Hàng năm thông qua và phê duyệt dự toán, quyết toán ngân sách tài chính của công đoàn cấp mình và các CĐCS trực thuộc.
          - Ban Thường vụ LĐLĐ Huyện mở rộng mối quan hệ với LĐLĐ các Quận, Huyện, Ngành thuộc thành phố, trung ương trên địa bàn nhằm trao đổi kinh nghiệm, giúp đỡ nhau trong công tác công đoàn.
          - Tham gia vào các hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật; Ủy ban Dân số KHHGĐ; Ban chỉ đạo đời sống văn hóa; Hội đồng nghĩa vụ quân sự; BCĐ toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.
          - Phối hợp với MTTQ huyện vận động ủng hộ từ thiện nhân đạo; phối hợp các đoàn thể chính trị-xã hội thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Phối hợp Hội phụ nữ huyện công tác nữ công và  hoạt động nữ CNVCLĐ trên địa bàn.
 
Chượng II
TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN VÀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC
CỦA CÁC UỶ VIÊN BAN CHẤP HÀNH, UỶ VIÊN BAN THƯỜNG VỤ,
 CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH LĐLĐ HUYỆN
 
Điều 3. Trách nhiệm và quyền hạn của Uỷ viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động Huyện.
          - Hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.
          - Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ Huyện có trách nhiệm nghiên cứu chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Tổng LĐLĐ Việt Nam, của LĐLĐ thành phố Hà Nội, để thảo luận và biểu quyết các nhiệm vụ của Công đoàn Huyện.
          - Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Ban Chấp hành thường kỳ hoặc đột xuất, chuẩn bị ý kiến phát biểu tại Hội nghị Ban Chấp hành.
          - Các Uỷ viên Ban Chấp hành có trách nhiệm tham gia các tiểu ban của Ban Chấp hành và thực hiện các nhiệm vụ được phân công, tham gia tổ chức chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng tổ chức Công đoàn ở đơn vị, ngành mình phụ trách.
          - Quán triệt và chỉ đạo thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Ban Chấp hành  LĐLĐ Huyện, của LĐLĐ thành phố Hà Nội tại công đoàn cơ sở nơi phụ trách.
          - Uỷ viên Ban chấp hành đồng thời là cán bộ chủ chốt tại CĐCS có trách nhiệm tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết, quyết định của Ban chấp hành và Ban Thường vụ Liên đoàn lao động huyện, phát hiện những mô hình và kinh nghiệm tốt trong hoạt động Công đoàn, báo cáo và đề xuất cho Ban chấp hành, Ban Thường vụ Liên đoàn lao động huyện rút kinh nghiệm chỉ đạo chung; đồng thời nắm chắc và phản ánh kịp thời các nguyện vọng của người lao động cho Ban Thường vụ, Ban chấp hành để xem xét giải quyết.     
- Hàng tháng, nắm tình hình hoạt động công đoàn ở cơ sở, báo cáo kịp thời và đề xuất những vấn đề mới phát sinh trong việc thực hiện Chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và tình hình hoạt động công đoàn cơ sở với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ LĐLĐ Huyện.
          - Gương mẫu trong việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật Nhà nước, nghị quyết của Ban Chấp hành, chuyên môn, ngành, thực hiện tốt công tác phê bình, tự phê bình. Được Ban Chấp hành thông báo thường xuyên những vấn đề kinh tế - xã hội của Huyện và hoạt động của tổ chức công đoàn huyện.
          - Uỷ viên Ban chấp hành tham gia theo dõi, hướng dẫn một số CĐCS hoạt động theo sự phân công của Ban chấp hành, Ban Thường vụ Liên đoàn lao động huyện
Điều 4.Trách nhiệm, quyền hạn và chế độ làm việc của Chủ tịch Liên đoàn Lao động Huyện
          - Chủ tịch Liên đoàn lao động là người đứng đầu Ban Chấp hành có trách nhiệm chỉ đạo, điều hành hoạt động của Ban Thường vụ và là người đại diện theo pháp luật của Ban Chấp hành cùng cấp. Chịu trách nhiệm trước Ban chấp hành Liên đoàn lao động huyện, Huyện uỷ và Liên đoàn lao động thành phố.
          - Thay mặt Ban Thường vụ Liên đoàn lao động huyện tham mưu, đề xuất, giữ mối liên  hệ với Liên đoàn lao động thành phố, Huyện uỷ; phối hợp với UBND huyện và các ban ngành đoàn thể trong huyện thực hiện nhiệm vụ xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn vững mạnh đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển huyện.
- Chịu trách nhiệm chỉ đạo chung và toàn diện về mọi mặt hoạt động của tổ chức công đoàn, trực tiếp phụ trách công tác tổ chức, hệ thống cán bộ công đoàn, làm chủ tài khoản.
          - Quyết định triệu tập và chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành, Hội nghị Ban Thường vụ, chuẩn bị nội dung cho các hội nghị theo qui định, duy trì chế độ sinh hoạt BCH.
          - Khi có chỉ thị, nhiệm vụ đột xuất của LĐLĐ thành phố Hà Nội, Huyện uỷ hoặc tham gia trực tiếp những vấn đề kinh tế - xã, an ninh quốc phòng hội theo đề nghị của UBND Huyện, Chủ tịch có quyền quyết định, chỉ đạo, phân công trong Ban thường vụ và chịu trách nhiệm trước quyết định của mình để thực hiện kịp thời những vấn đề trên, song phải thông qua Ban Thường vụ thống nhất quan điểm, Ban Chấp hành trong kỳ họp gần nhất.
          - Ký các nghị quyết, quyết định của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và duyệt báo cáo quyết toán thu, chi tài chính LĐLĐ Huyện và cơ sở (theo hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Việt Nam và LĐLĐ thành phố Hà Nội).
Điều 5. Trách nhiệm, quyền hạn và chế độ làm việc của Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động Huyện
- Chịu trách nhiệm trong chỉ đạo, tham mưu triển khai thực hiện các mặt công tác do Chủ tịch và Ban Thường vụ phân công. Chịu trách nhiệm trước Ban chấp hành, Ban Thường vụ và đồng chí Chủ tịch LĐLĐ huyện về các mặt công tác công đoàn được giao phụ trách.
- Chuẩn bị các kế hoạch, các chương trình công tác và hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra, thống kê các Công đoàn cơ sở, thực hiện nhiệm vụ công tác theo sự phân công của Chủ tịch, Ban thường vụ và Ban chấp hành Liên đoàn Lao động huyện.
-  Phụ trách chỉ đạo công tác một số Công đoàn cơ sở trực thuộc (Khối doanh nghiệp, trường học).
- Thay mặt Chủ tịch khi được uỷ quyền.
- Được quyền ký các văn bản trong phạm vi trách nhiệm được phân công.
          Điều 6. Trách nhiệm, quyền hạn và chế độ làm việc của các Ủy viên Ban Thường vụ
- Các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ chịu trách nhiệm trước Ban Chấp hành và Ban Thường vụ về việc tổ chức chỉ đạo thực hiện các Quyết định của Ban Chấp hành và Ban Thường vụ về những vấn đề thuộc lĩnh vực mình phụ trách.
          - Chuẩn bị nội dung thuộc lĩnh vực mình phụ trách cho các cuộc họp của Ban Thường vụ và Ban Chấp hành.
          - Nghiên cứu đề xuất những chủ trương, biện pháp công tác, tổ chức chỉ đạo hoạt động công đoàn thuộc lĩnh vực, chuyên đề phụ trách.
          - Các Uỷ viên Ban Thường vụ nêu cao tinh thần trách nhiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ khi được Ban Thường vụ (hoặc Chủ tịch, Phó chủ tịch) LĐLĐ Huyện ủy nhiệm tham gia vào các Hội đồng và tham gia các Ban chỉ đạo của Huyện.
          - Các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ chỉ được đại diện cho Ban Thường vụ khi được tập thể Ban Thường vụ (hoặc Chủ tịch, Phó chủ tịch) LĐLĐ Huyện uỷ nhiệm. Đối với những việc vượt quá thẩm quyền phải báo cáo xin ý kiến đồng chí Chủ tịch, Phó chủ tịch.
          - Ban Thường vụ làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thiểu số phục tùng đa số.
Chương III
PHƯƠNG PHÁP CÔNG TÁC
 
Điều 7. Ban Chấp hành Liên đoàn lao động Huyện căn cứ vào mục tiêu, nhiệm vụ theo nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành LĐLĐ Huyện, nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất của LĐLĐ Thành phố, của Huyện để xây dựng chương trình, kế hoạch, biện pháp tổ chức thực hiện chương trình đã đề ra
          - Ban Thường vụ xây dựng chương trình công tác tháng, quí, năm.
          - Ban thường vụ triệu tập Hội nghị Ban Chấp hành LĐLĐ Huyện mở rộng khi cần thiết và thông báo rõ nội dung, thành phần dự hội nghị.
          - Hội nghị Ban Chấp hành phải có ít nhất 2/3 tổng số ủy viên Ban chấp hành được triệu tập đến dự và các Quyết định, Nghị quyết của Ban Chấp hành phải được trên 50% số uỷ viên Ban Chấp hành dự họp biểu quyết thông qua mới có giá trị.
          - Hội nghị Ban Thường vụ 1 tháng họp 1 lần (khi cần thiết thì triệu tập bất thường). Điều hành Hội nghị Ban Thường vụ là đồng chí Chủ tịch, Phó chủ tịch. Nội dung chương trình và đề án trình Ban Chấp hành do Ban Thường vụ chuẩn bị.
          - Đồng chí Chủ tịch, Phó chủ tịch chuẩn bị nội dung các cuộc Họp Ban Thường vụ. Văn bản dự thảo nội dung họp phải gửi cho các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ trước 3 ngày.
          - Ban Thường vụ 1 năm/ 1 lần kiểm điểm hoạt động của mình trong lĩnh vực lãnh đạo thực hiện các Nghị quyết của Đảng, của LĐLĐ thành phố Hà Nội và Nghị quyết của Ban Chấp hành cấp mình. Đồng thời báo cáo tới các Uỷ viên Ban Chấp hành  LĐLĐ Huyện.
Điều 8. Tổ chức thực hiện các quyết định
- Các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ thành phố Hà Nội và Ban Chấp hành LĐLĐ Huyện đều phải được Ban Thường vụ xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện trong thời gian sớm nhất.
          - Đồng chí Chủ tịch, Phó chủ tịch điều hành các lĩnh vực được phân công. Quán triệt, kiểm tra, tổng kết thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành và báo cáo kết quả theo từng thời gian qui định.
Điều 9. Thường trực LĐLĐ Huyện thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất với LĐLĐ thành phố Hà Nội và Huyện uỷ theo qui định
          - Thường trực LĐLĐ Huyện thường xuyên liên hệ chặt chẽ với UBND Huyện, các LĐLĐ các Quận, Huyện, Công đoàn Ngành thuộc Thành phố, Trung ương để phối hợp công tác.
Chương IV
QUAN HỆ CÔNG TÁC
          Điều 10. Đối với Liên đoàn lao động thành phố:
          Liên đoàn lao động huyện chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Liên đoàn lao động thành phố về công tác Công đoàn, thực hiện chế độ báo cáo và phản ánh, kiến nghị Liên đoàn lao động thành phố xem xét giải quyết kịp thời về tình hình CNVC-LĐ và hoạt động Công đoàn huyện.
          Điều 11. Đối với Huyện uỷ:
          Liên đoàn lao động huyện chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Huyện uỷ, có trách nhiệm thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Huyện uỷ, thực hiện chế độ báo cáo kết quả công tác theo định kỳ, tham mưu, đề xuất kiến nghị Ban Thường vụ huyện uỷ giải quyết những vấn đề liên quan đến CNVCLĐ thông qua Ban Dân vận Huyện uỷ.
          Điều 12. Đối với Uỷ ban nhân dân huyện:
          Là quan hệ phối hợp hoạt động phong trào xây dựng CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn đạt hiệu quả nhằm thực hiện kế hoạch kinh tế – xã hội, an ninh- quốc phòng, văn hóa xã hội của huyện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho CNVC-LĐ.
          Điều 13. Đối với các cơ quan, đơn vị, phòng ban của huyện và 21 xã, thị trấn:
          Đây là mối quan hệ phối hợp xây dựng phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn trên địa bàn huyện đạt hiệu quả, động viên CNVCLĐ và đoàn viên Công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm của cơ quan, đơn vị; xây dựng phát triển CĐCS khu vực ngoài nhà nước.
          Điều 14. Đối với Uỷ ban kiểm tra Liên đoàn lao động huyện:
          Ban chấp hành là cơ quan lãnh đạo, chỉ đạo Uỷ ban kiểm tra LĐLĐ huyện theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Quy chế hoạt động của Uỷ ban kiểm tra Liên đoàn lao động huyện.
          Điều 15. Đối với Công đoàn cơ sở:
          Ban chấp hành Liên đoàn lao động huyện là cơ quan cấp trên trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện hoạt động CĐCS theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.
Chương V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
          Điều 16. Quy chế làm việc này là căn cứ để Ban chấp hành, Ban Thường vụ, cơ quan Liên đoàn lao động huyện, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch, Uỷ viên Ban thường vụ, Uỷ viên Ban chấp hành thực hiện đúng với nhiệm vụ và quyền hạn được phân công.
          Điều 17. Giao Ban Thường vụ có trách nhiệm theo dõi việc tổ chức thực hiện quy chế và hàng năm có sơ kết đánh giá kết quả thực hiện, rút kinh nghiệm, kiến nghị Ban chấp hành sửa đổi, bổ sung (nếu có).
          Điều 18. Quy chế này đã được hội nghị lần thứ II Ban chấp hành Liên đoàn lao động huyện nhiệm kỳ 2018 – 2023 thông qua ngày   tháng    năm 2017 và có hiệu lực kể từ ngày ký, chỉ có Ban chấp hành Liên đoàn lao động huyện mới có quyền sửa đổi, bổ sung quy chế này.
          Qui chế làm việc này đã được nhất trí thông qua tập thể Ban Chấp hành, các Uỷ viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ LĐLĐ Huyện có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các nội dung ghi trong qui chế này. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu cần bổ sung, sửa đổi sẽ do Ban Chấp hành Liên đoàn lao động Huyện xem xét quyết định./.
  TM. BAN CHẤP HÀNH
CHỦ TỊCH
 
 
 
 
Nguyễn Đình Cất
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L®l® thµnh phè hµ néi
L§L§ huyÖn thanh oai

 
 
 

Sè:   /NQ-L§L§
 
Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt Nam
§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc

 
 
 

           Thanh Oai, ngµy    th¸ng 11n¨m 2017
nghÞ quyÕt
VÒ viÖc ph©n c«ng nhiÖm vô ñy viªn Ban chÊp hµnh
Liªn ®oµn Lao ®éng huyÖn Thanh Oai khãa X, nhiÖm kú 2018 – 2023
 
- Căn cứ Luật Công đoàn, Điều lệ Công đoàn Việt Nam.              
- Căn cứ quyết định số …./QĐ-LĐLĐ ngày …/…/2017 của Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố Hà Nội về việc công nhận Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Thanh Oai khóa X, nhiệm kỳ 2018 – 2023.
- Căn cứ tình hình thực tế phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn huyện.
Ngày … tháng … năm 2017, Ban chấp hành LĐLĐ huyện khóa X kỳ họp thứ 2, đã nhất trí Thông qua Nghị quyết phân công nhiệm vụ các ủy viên BCH như sau:
1. Đ/c Nguyễn Đình Cất -  Chủ tịch LĐLĐ huyện.
- Chịu trách nhiệm chung về mọi mặt công tác của huyện  trước BTV, BCH LĐLĐ  huyện, Huyện ủy và LĐLĐ thành phố .
- Chủ trì tổ chức thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của LĐLĐ thành phố và Huyện ủy
- Chỉ đạo, chuẩn bị nội dung các cuộc họp thường kỳ, bất thường của BTV, BCH  giao ban; sơ kết, tổng kết công tác Công đoàn.
- Ký các văn bản chỉ đạo phong trào, công tác tổ chức cán bộ.
- Thực hiện Nghị quyết của Huyện ủy về việc tiếp nhận, điều động luân chuyển cán bộ, cử cán bộ đi học, thực hiện chính sách cán bộ thuộc diện quản lý, giới thiệu cán bộ tham gia tổ công tác; hoạt động phối hợp với các ngành, các hoạt động của cơ quan thường trực LĐLĐ huyện.
- Chủ tài khoản các nguồn kinh phí của đơn vị, phụ trách về công tác tổ chức.
- Trực tiếp phụ trách các cơ quan hành chính - sự nghiệp
2. Đồng chí Nguyễn Thị Hảo:  PCT- Chủ nhiệm UBKT LĐLĐ huyện.
- Chịu trách nhiệm tham mưu xây dựng Chương trình kiểm tra cho BTV, BCH toàn khóa cũng như từng năm. Cuối năm, cuối nhiệm kỳ có đánh giá sơ kết, tổng kết hoạt động, rút kinh nghiệm và dự kiến Chương trình kiểm tra cho năm tiếp theo.
 - Nghiên cứu, đề xuất, tham mưu xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra. Hướng dẫn công tác kiểm tra các cấp, thực hiện giải quyết đơn thư, KNTC của cán bộ, CNVCLĐ theo pháp lệnh quy chế dân chủ.
- Tham mưu cho đồng chí Chủ tịch LĐLĐ huyện tổng hợp báo cáo cơ sở, nắm bắt kết quả hoạt động công tác Công đoàn và phong trào CNVCLĐ, báo cáo chuyên đề, báo cáo Huyện ủy, LĐLĐ Thành phố và các đơn vị liên quan phối hợp thực hiện.
- Phụ trách quỹ gải quyết việc làm, thường xuyên kiểm tra nắm bắt, thông tin; trên cơ sở các văn bản quy định của pháp luật và cấp trên đề xuất phương án xử lý các việc phát sinh đột xuất cũng như thường xuyên đảm bảo chính xác về pháp lý cũng như tính hợp pháp, hợp lệ. tư vấn pháp luật, công tác tuyên giáo. Công tác phong trào VHVN, TDTT
- Phụ trách công tác tổ chức, công tác thu kinh phí công đoàn.
- Tham mưu giúp đồng chí Chủ tịch chủ trì các kỳ họp BCH, BTV huyện. Thường xuyên trao đổi, báo cáo, Chương trình kế hoạch kết quả công tác với đồng chí Chủ tịch.
- Tham mưu giúp đồng chí Chủ tịch điều hành công việc của BCH, BTV và cơ quan LĐLĐ triển khai các Chương trình công tác trong lĩnh vực được phân công phụ trách, dự các cuộc họp do Hội cấp trên, Huyện ủy – UBND huyện và Công đoàn cơ sở tổ chức khi được phân công.
- Có trách nhiệm điều hành hoạt động của cơ quan khi đồng chí Chủ tịch  đi vắng được ủy quyền, đồng thời ký các văn bản liên quan đến thời gian đó và ký một số văn bản đó được đồng chí Chủ tịch  ủy quyền theo nhiệm vụ phân công.
- Chịu trách nhiệm trước BCH, BTV và đồng chí Chủ tịch về những lĩnh vực được phân công, phụ trách.
- Tham mưu với BCH, BTV, Chủ tịch về công tác tổ chức , phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS.
- Phụ trách hoạt động nữ công, công tác kiểm tra của Công đoàn trên địa bàn huyện.
- Phụ trách công tác văn phòng, đảm bảo cơ sở vật chất cho cơ quan hoạt động, có trách nhiệm theo dõi quản lý tài sản của cơ quan.
- Trực tiếp phụ trách Khối trường học, khối doanh nghiệp.
3. Đ/c Phạm Thanh Ngà – UVBTV- Chuyên viên LĐLĐ huyện.
- Thường xuyên kiểm tra nắm bắt thông tin; trên cơ sở các văn bản quy định của pháp luật và cấp trên đề xuất phương án xử lý các việc phát sinh đột xuất cũng như thường xuyên đảm bảo chính xác về pháp lý cũng như tính hợp pháp, hợp lệ, tư vấn pháp luật.
- Tham mưu với BCH; BTV, Chủ tịch LĐLĐ huyện về công tác tổ chức; phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, thu kinh phí công đoàn.
- Tham gia điều hành Quỹ trợ vốn, Quỹ xã hội.
- Tham gia thực hiện công tác chính sách pháp luật, khởi kiện doanh nghiệp nợ đọng BHXH.
- Tham mưu cho đồng chí Chủ tịch, phó chủ tịch LĐLĐ huyện tổng hợp báo cáo cơ sở; nắm bắt diễn biến tư tưởng cán bộ CNVCLĐ và xây dựng Báo cáo chuyên đề được phân công; báo cáo tháng, quý, năm.
- Phố hợp với phó chủ tịch LĐLĐ huyện về công tác tuyên truyền theo chuyên đề. Phụ trách Dư luận xã hội xây dựng các chương trình, kế hoạch toàn khoá, các chính sách, pháp luật liên quan tới CNVCLĐ.
- Tham gia công tác văn phòng
- Chịu trách nhiệm trước BCH, BTV và đồng chí Chủ tịch, phó chủ tịch về những lĩnh vực được phân công, phụ trách.
- Phụ trách các xã, thị trấn và khối doanh nghiệp.
4. Đ/c Quách Thị Huyền - UVTV - Phó chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện:
- Chịu trách nhiệm theo dõi, tổng  hợp  các  số  liệu  phát  triển  kinh tế  của  cán  bộ, đoàn  viên, CNVCLĐ, đề xuất các biện pháp, giải pháp hỗ trợ cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ những vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế.
- Tham mưu với BCH; BTV, Chủ tịch LĐLĐ huyện về công tác tổ chức; phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, chế độ chính sách cán bộ, đoàn viên và các phongt trào thi đua của huyện.
- Trực tiếp phụ trách Công đoàn Văn phòng HĐND - UBND huyện
5. Đ/c Bùi Thị Thu Hiền: UVTV - Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện
 - Có trách nhiệm phụ trách Công đoàn các trường học, theo dõi, tổng hợp các số liệu liên quan đến công tác công đoàn và CNVCLĐ khối trường học.
- Tham mưu BTV, BCH đề xuất các biện pháp, giải pháp nâng cao trình độ, chế độ, chính sách liên quan cho cán bộ CNVC ngành giáo dục và học sinh trong toàn huyện. Triển khai các phong trào thi đua giỏi việc nước đảm việc nhà, phong trào sáng kiến kinh nghiệm trong CNVCLĐ trong huyện, các phong trào thi đua khác khối trường học…
- Tham mưu, tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ - TDTT
- Tham mưu với BCH; BTV, Chủ tịch LĐLĐ huyện về công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS
6. Đ/c Nguyễn Huy Thiêm: UVBTV-Phó chi cục trưởng Chi cục thuế huyện.
- Có trách nhiệm tham mưu BTV, BCH về công tác tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết về công tác thu kinh phí công đoàn tại khối Doanh nghiệp.
- Tham mưu BTV, BCH về công tác thu kinh phí, đoàn phí công đoàn. Đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện việc trích nộp kinh phí công đoàn theo quy định
- Tham mưu với BCH; BTV, Chủ tịch LĐLĐ huyện về công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS
- Trực tiếp phụ trách Công đoàn Chi cục Thuế
 7.  Đ/c Nguyễn Thị Tuyết: UVBCH - Kế toán LĐLĐ huyện
- Phụ trách công tác Kế toán cơ quan, lập dự toán và quyết toán kinh phí nguồn ngân sách theo quy định của cơ quan quản lý tài chính và Luật ngân sách. Thực hiện dự toán theo phương án phân bổ ngân sách của thành phố và của huyện.
-  Theo dõi các nguồn thu kinh phí, quỹ tài chính khác ngoài ngân sách và quỹ trợ vốn, quỹ xã hội.
- Tổng hợp số liệu của cơ sở và tham mưu cho cơ quan thường trực viết báo cáo chuyên đề được phân công đồng thời báo cáo theo quy định và báo cáo các nguồn quỹ nhân đạo từ thiện ( Nếu có ) đúng thời gian quy định.
- Tổng hợp nhu cầu mua tài liệu, thẻ đoàn viên, sổ sách của cơ sở, bố trí đặt mua đảm bảo cung cấp kịp thời cho cơ sở.
 - Tham mưu với BCH; BTV, Chủ tịch LĐLĐ huyện về công tác tổ chức ; phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, thu kinh phí công đoàn.
- Tham gia công tác văn phòng.
8. Đ/c Nguyễn Thị Huyền- UV BCH – Cán bộ LĐLĐ huyện:
- Thường xuyên kiểm tra nắm bắt thông tin; trên cơ sở các văn bản quy định của pháp luật và cấp trên đề xuất phương án xử lý các việc phát sinh đột xuất cũng như thường xuyên đảm bảo chính xác về pháp lý cũng như tính hợp pháp, hợp lệ, tư vấn pháp luật.
- Xử lý các văn bản đi đến của LĐLĐ thành phố, Huyện ủy-HĐND-UBND và các ban, ngành đoàn thể, CĐCS.
- Thực hiện lưu trữ, soạn thảo các văn bản của cơ quan. Chuẩn bị tài liệu, phòng họp cho các Hội nghị của LĐLĐ huyện
- Tham mưu với BCH; BTV, Chủ tịch LĐLĐ huyện về công tác tổ chức ; phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, thu kinh phí công đoàn.
- Tham gia công tác văn phòng.
9. Đ/c Nguyễn Anh Tuấn – UVBCH - Phó trưởng phòng Lao động - TBXH:
- Có trách nhiệm tham mưu với BCH, BTV về thực hiện chế độ, chính sách liên quan tới CNVCLĐ, phát động và tổ chức các phòng trào về công tác an sinh xã hội, dậy nghề và hỗ trợ việc làm.
- Phối hợp, tham gia các đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách đối với CNVCLĐ; công tác phòng chống cháy nổ, ATVSLĐ.
- Tham mưu với BCH; BTV, Chủ tịch LĐLĐ huyện về công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS.
10. Đồng chí: Trần Thị Kim Dung UVBCH- Phó trưởng phòng TCKH
- Có trách nhiệm tham mưu với BCH, BTV về công tác thực hiện phối hợp thu kinh phí Công đoàn. Tham gia Hướng dẫn các đơn vị về thu, chi và trích nộp kinh phí Công đoàn khối HCSN huyện.
- Tham mưu với BCH; BTV, Chủ tịch LĐLĐ huyện về công tác tổ chức ; phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS.
11. Đ/c Tô Thị Thu  Hà: UVBCH - Phó chánh VP HU - Chủ tịch CĐ Cơ quan Dân Đảng Huyện Ủy.
- Có trách nhiệm tham mưu với BCH; BTV về công tác truyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng; Chế độ, chính sách của Nhà nước tới cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ.
- Tham mưu với BCH; BTV, Chủ tịch LĐLĐ huyện về công tác tổ chức ; phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS
- Trực tiếp phụ trách Công đoàn cơ quan Dân Đảng Huyện ủy
12. Đ/c Lưu Văn Du: UVBCH – Chuyên viên Phòng Thanh tra Nhà nước
   - Có trách nhiệm tham mưu với BCH; BTV về công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng; Chế độ, chính sách của Nhà nước tới cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ.
   - Tham gia các đoàn kiểm tra liên ngành, đoàn kiểm tra LĐLĐ huyện về thực hiện chế độ chính sách liên quan đến người lao động và thu kinh phí công đoàn.
   - Tham mưu với BCH; BTV, Chủ tịch LĐLĐ huyện về công tác tổ chức ; phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS
   13. Đ/c Lưu Quang Hưng: UV BCH- Phó giám đốc BHXH huyện
  - Có trách nhiệm tham mưu với BCH; BTV về công tác tuyên truyền các Chế độ, chính sách của Nhà nước tới cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ.
  - Tham mưu, Phối hợp thu kinh phí, đoàn phí công đoàn khối doanh nghiệp
  - Tham gia các đoàn kiểm tra liên ngành, đoàn kiểm tra LĐLĐ huyện về thực hiện chế độ chính sách liên quan đến người lao động.
 - Tham mưu với BCH; BTV, Chủ tịch LĐLĐ huyện về công tác tổ chức ; phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS
14. Đ/c Trần Hải Yến: UVBCH- Trưởng khoa CSSKSS – Phó chủ tịch Công đoàn Trung tâm y tế huyện
- Chịu trách nhiệm tham mưu với BCH, BTV về tổ chức các hoạt động, các phong trào thi đua trong khối Y Tế. Tổ chức tuyên truyền, chăm sóc SK cho nhân dân và CNVCLĐ các chương trình y tế trên địa bàn.
- Trực tiếp phụ trách Công đoàn các đơn vị Bệnh viện, Trung tâm Y Tế
15. Đ/c Nguyễn Văn Huyên: UVBCH - Phó Chủ tịch HĐND - Chủ tich công đoàn xã Bích Hoà:
- chịu trách nhiệm tham mưu với BCH, BTV về phong trào CNVCLĐ, nắm bắt tình hình tư tưởng của CNVC LĐ khối doanh nghiệp cụm công nghiệp Thanh Oai.
- Tham mưu với BCH, BTV, Chủ tịch LĐLĐ huyện về công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS
- trực tiếp phụ trách Công đoàn xã Bích Hoà.
16. Đ/c Nguyễn Xuân Chánh - UVBCH - Phó Bí thư TT Đảng uỷ - Chủ tich công đoàn xã Thanh Thuỳ:
- chịu trách nhiệm tham mưu với BCH, BTV về phong trào CNVCLĐ, nắm bắt tình hình tư tưởng của CNVCLĐ khối doanh nghiệp cụm điểm CN Thanh Thùy và trên địa bàn xã.
- Tham mưu với BCH; BTV, Chủ tịch LĐLĐ huyện về công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS
- Trực tiếp phụ trách Công đoàn xã Thanh Thuỳ
17. Đ/c Nguyễn Thị Kim Hoa: UVBCH- Chủ tịch CĐ trường TH Kim Thư
   -  Có trách nhiệm tham mưu với BCH; BTV về công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng; Chế độ, chính sách pháp luật của Nhà nước tới cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ các trường Tiểu học.
   - Nắm bắt tình hình dư luận, tâm tư nguyện vọng của cán bộ đoàn viên khối Tiểu học.
- Tham mưu BTV, BCH tổ chức các phong trào thi đua trong nhà trường và hoạt động văn hoá, văn nghệ - TDTT
  18. Đ/c Phạm Quốc Minh: UV BCH-Chủ tịch CĐ Trường THCS Nguyễn Trực
   - Có trách nhiệm tham mưu với BCH; BTV về công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng; Chế độ, chính sách pháp luật của Nhà nước tới cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ khối Trung học cơ sở.
   - Nắm bắt tình hình dư luận, tâm tư nguyện vọng của cán bộ đoàn viên khối trung học cơ sở.
- Tham mưu BTV, BCH tổ chức các phong trào thu đua trong nhà trường và hoạt động văn hoá, văn nghệ - TDTT
19. Đ/c Nguyễn Thị Lựu: UV BCH- Chủ tịch CĐ Trường MN Phương Trung I
   -  Có trách nhiệm tham mưu với BCH; BTV về công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng; Chế độ, chính sách pháp luật của Nhà nước tới cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ các trường Mầm Non.
   - Nắm bắt tình hình dư luận, tâm tư nguyện vọng của cán bộ đoàn viên khối Mầm Non.
- Tham mưu BTV, BCH tổ chức các phong trào thi đua trong nhà trường và hoạt động văn hoá, văn nghệ - TDTT
20. Đ/c Hoàng Thị Nam: UVBCH - Chủ tich Công đoàn công ty TNHH Cơ điện Đại Dương:
- chịu trách nhiệm tham mưu với BCH, BTV về phong trào CNVCLĐ, nắm bắt tình hình tư tưởng của CNVCLĐ khối doanh nghiệp cụm CN Thanh Oai
- Tham mưu với BCH; BTV, Chủ tịch LĐLĐ huyện về công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS; phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao.
 
- trực tiếp phụ trách Công đoàn công ty TNHH Cơ điện Đại Dương:
21. Đ/c Đỗ Thanh Tùng: UVBCH - Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH KONA.
- Có trách nhiệm tuyên truyền Nghị quyết đại hội Công đoàn huyện lần thứ X. Tổ chức phong trào đăng ký trở thành " Công nhân giỏi "
- Tham mưu với BCH; BTV, Chủ tịch LĐLĐ huyện về công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS
- Trục tiếp phụ trách Công đoàn Công đoàn Công ty TNHH KONA.
Trên đây là Phân công nhiệm vụ của BCH LĐLĐ Huyện Thanh Oai khóa X (Nhiệm kỳ 2018 - 2023). Đề nghị các đồng chí Uỷ viên BCH được phân công nghiêm túc thực hiện ./.
 
                                                                            
TM. BAN CHẤP HÀNH LĐLĐ HUYỆN
   Chủ tịch
 
 
 
 
      Nguyễn Đình Cất
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Kim Hoa

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

5388/QĐ-UBND

Quyết định giải quyết số 5388 giải quyết TTHC lĩnh vực giáo dục

Thời gian đăng: 05/11/2019

lượt xem: 50 | lượt tải:15

930_BGDĐT-GDTC

Hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường học

Thời gian đăng: 31/03/2018

lượt xem: 146 | lượt tải:40
Quảng cáo 2
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây